วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น | คอมแพ็ค เวิลด์ชวนชิล
วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น | COMPAXWORLD
02 ก.พ. 2567 274

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติสูง เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนไฟแปซิฟิก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด และภัยพิบัติอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมวิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยมีการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการรับมือภัยพิบัติ

สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ก็ควรเตรียมความพร้อมวิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเช่นกัน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่น และเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจะช่วยให้คนไทยในญี่ปุ่นสามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยพิบัติได้

คอมแพ็คเวิลด์ ขอแนะนำขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับวิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น โดยอ้างอิงจากคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นที่จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผื่อว่าระหว่างมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้รู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือกันครับ

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ระดับชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดแผนฉุกเฉินแห่งชาติ (National Disaster Management Plan) เพื่อกำหนดแนวทางในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ในระดับประเทศ แผนฉุกเฉินแห่งชาตินี้ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร การขนส่ง การสาธารณสุข การจัดหาเสบียงอาหารและน้ำ และการจัดหาที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย
 • ระดับท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นมีแผนฉุกเฉินของตนเอง เพื่อกำหนดแนวทางในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ในระดับท้องถิ่น แผนฉุกเฉินท้องถิ่นนี้ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร การขนส่ง การสาธารณสุข การจัดหาเสบียงอาหารและน้ำ และการจัดหาที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย
 • ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับประชาชน (Disaster Preparedness Guide for Citizens) เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม

การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเกิด “แผ่นดินไหว”

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน

สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว

สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก โดยแผ่นเปลือกโลกของโลกแบ่งออกเป็น 15 แผ่นใหญ่ ๆ และแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ 2 รูปแบบ คือ

 • แผ่นดินไหวจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกชนกัน แผ่นเปลือกโลกของโลกมีการชนกันอยู่หลายแห่ง เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นแปซิฟิกกับแผ่นยูเรเชีย รอยต่อระหว่างแผ่นแปซิฟิกกับแผ่นอเมริกาเหนือ เป็นต้น เมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกัน จะเกิดแรงเสียดทานระหว่างแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดการสะสมของพลังงานศักย์ เมื่อพลังงานศักย์สะสมมากพอ ก็จะเกิดการปลดปล่อยออกมาในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
 • แผ่นดินไหวจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน แผ่นเปลือกโลกของโลกมีการแยกออกจากกันอยู่หลายแห่ง เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นอเมริกาเหนือกับแผ่นอเมริกาใต้ รอยต่อระหว่างแผ่นแอนตาร์กติกกับแผ่นอินเดีย เป็นต้น เมื่อแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน จะเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นเปลือกโลก ช่องว่างนี้จะถูกเติมเต็มด้วยหินหนืดจากชั้นหินแมนเทิลที่อยู่ลึกลงไป เมื่อหินหนืดเย็นตัวลง ก็จะเกิดการหดตัวและเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไหวสะเทือน

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้จากมาตราริกเตอร์ ซึ่งใช้วัดขนาดของคลื่นไหวสะเทือนที่จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว มาตราริกเตอร์มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 9 โดยแผ่นดินไหวที่มีขนาด 0 รู้สึกได้เฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวมากเท่านั้น ส่วนแผ่นดินไหวที่มีขนาด 9 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในบริเวณกว้าง

วิธีการรับมือกับแผ่นดินไหว

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรักษาสติและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • หากอยู่ในอาคาร ให้รีบหาที่กำบังที่แข็งแรง เช่น ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หรือใต้อาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างสูงหรือมีกระจก เช่น ใกล้หน้าต่าง ประตู หรือระเบียง
 • หากอยู่ในรถยนต์ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยและออกจากรถทันที
 • หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้หาที่กำบัง เช่น อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรืออยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างสูงๆ

การเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ควรเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่เดินทาง
 • เรียนรู้วิธีรับมือกับแผ่นดินไหว
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น


วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเกิด “สึนามิ”

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น โดยอ้างอิงจากคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นที่จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สึนามิหรือคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือภูเขาไฟระเบิด โดยคลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและสามารถเดินทางได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร คลื่นสึนามิสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สาเหตุการเกิดสึนามิ

คลื่นสึนามิเกิดขึ้นจากการที่แผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือภูเขาไฟระเบิด ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของมวลน้ำในมหาสมุทร มวลน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคลื่นสึนามิ

การเคลื่อนที่ของคลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในมหาสมุทร โดยความเร็วของคลื่นสึนามิจะแปรผันตามความลึกของน้ำ คลื่นสึนามิในมหาสมุทรลึกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 700-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น ความเร็วของคลื่นจะลดลง แต่ความสูงของคลื่นจะเพิ่มขึ้น คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร

ความสูงของคลื่นสึนามิ

ความสูงของคลื่นสึนามิสามารถสูงได้หลายเมตร คลื่นสึนามิที่มีความสูงเพียงไม่กี่เมตรก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ คลื่นสึนามิที่มีความสูงหลายสิบเมตรสามารถทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ทั้งหมด

ผลกระทบของคลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยคลื่นสึนามิสามารถพัดพาสิ่งของต่างๆ ไปด้วยอย่างรุนแรง คลื่นสึนามิยังสามารถทำให้น้ำท่วมและดินถล่มได้อีกด้วย

การเตรียมตัวรับมือกับคลื่นสึนามิ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นสึนามิควรเตรียมตัวรับมือกับคลื่นสึนามิไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยสึนามิในพื้นที่ที่เดินทาง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • หากได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยสึนามิ ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันที
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ต่ำ

วิธีรับมือกับคลื่นสึนามิ

หากเกิดคลื่นสึนามิขึ้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • หากอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ต่ำ ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันที โดยอพยพไปยังที่สูงหรือที่ราบสูงที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอย่างน้อย 100 เมตร
 • หากอยู่ในรถยนต์ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยและออกจากรถทันที จากนั้นให้อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
 • หากอยู่ในอาคาร ให้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือที่ที่ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ

สรุป

สึนามิเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นสึนามิควรเตรียมตัวรับมือกับคลื่นสึนามิไว้ล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเกิด “พายุไต้ฝุ่น”

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น โดยอ้างอิงจากคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นที่จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแนวรอยเลื่อนมหาสมุทรแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดพายุไต้ฝุ่นอยู่บ่อยครั้ง พายุไต้ฝุ่นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรง มีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุไต้ฝุ่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ลักษณะของพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นมีลักษณะเป็นศูนย์กลางที่มีความดันอากาศต่ำมาก ล้อมรอบด้วยเมฆฝนหนาแน่น พายุไต้ฝุ่นมีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,000 กิโลเมตร

ผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ดังนี้

 • ลมแรง: ลมแรงจากพายุไต้ฝุ่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และรถยนต์
 • ฝนตกหนัก: ฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
 • คลื่นสูง: คลื่นสูงจากพายุไต้ฝุ่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อชายฝั่งทะเล

การเตรียมตัวรับมือกับพายุไต้ฝุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นควรเตรียมตัวรับมือกับพายุไต้ฝุ่นไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่ที่เดินทาง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • หากได้รับคำเตือนให้อพยพ ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันที

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่น

หากเกิดพายุไต้ฝุ่นขึ้น ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

 • หาที่กำบังที่ปลอดภัย เช่น ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หรือใต้อาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างสูงหรือมีกระจก เช่น ใกล้หน้าต่าง ประตู หรือระเบียง
 • อยู่ห่างจากวัตถุที่อาจหล่นทับ เช่น ตู้ โต๊ะ หรือโทรทัศน์
 • หากอยู่ในรถยนต์ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยและออกจากรถทันที

ข้อควรระวัง

นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุ เช่น ใต้ต้นไม้หรือบริเวณที่อาจเกิดน้ำท่วม
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูมรสุม (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) ควรเตรียมตัวรับมือกับพายุไต้ฝุ่นไว้ล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเกิด “หิมะตกหนักในญี่ปุ่น”

หิมะตกหนักเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้บ่อยในญี่ปุ่น หิมะตกหนักอาจทำให้เกิดอันตรายต่างๆ เช่น การลื่นล้ม ไฟฟ้าดับ หรือน้ำท่วม นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมตัวรับมือกับหิมะตกหนักไว้ล่วงหน้า

ช่วงเวลาที่หิมะตกหนักในญี่ปุ่น

หิมะตกหนักมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ช่วงเวลาที่หิมะตกหนักมากที่สุดคือในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

พื้นที่ที่หิมะตกหนักในญี่ปุ่น

พื้นที่ที่หิมะตกหนักมากที่สุดในญี่ปุ่นคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดฮอกไกโด ยามางาตะ อาคิตะ อิวาเตะ และโทโฮคุ หิมะที่ตกในพื้นที่เหล่านี้อาจหนาถึงหลายเมตร

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหิมะตกหนัก

หิมะตกหนักอาจทำให้เกิดอันตรายต่างๆ เช่น

 • การลื่นล้ม: หิมะที่ตกทับถมบนพื้นถนนอาจทำให้พื้นถนนลื่น ส่งผลให้เกิดการลื่นล้มได้
 • ไฟฟ้าดับ: หิมะที่ตกทับถมบนสายไฟฟ้าอาจทำให้สายไฟฟ้าขาด ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับได้
 • น้ำท่วม: หิมะที่ละลายอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้

วิธีเตรียมตัวรับมือกับหิมะตกหนัก

นักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวรับมือกับหิมะตกหนักไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • สวมเสื้อผ้าที่หนาและอบอุ่น: เสื้อผ้าที่หนาและอบอุ่นจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นหวัด
 • เดินอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นล้ม: ควรเดินอย่างช้าๆ และระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นล้ม
 • ตรวจสอบสภาพถนนก่อนเดินทาง: หากถนนลื่น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง
 • หากเกิดไฟฟ้าดับ ให้ใช้ไฟฉายหรือเทียนแทน: ควรเตรียมไฟฉายหรือเทียนไว้สำหรับใช้ยามฉุกเฉิน หากเกิดไฟฟ้าดับ

นอกจากการเตรียมตัวรับมือแล้ว นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อเกิด “ภูเขาไฟระเบิด”

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดสูง ภูเขาไฟในญี่ปุ่นมีมากกว่า 100 ลูก

ภูเขาไฟระเบิดอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น แรงดันภายในภูเขาไฟที่สะสมจนเกินขีดจำกัด การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การปะทะกันของแม็กมาและน้ำใต้ดิน เป็นต้น เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะทำให้เกิดอันตรายต่างๆ เช่น

 • ลาวาไหล ลาวาเป็นหินหลอมเหลวที่ร้อนจัด ไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ ลาวาที่ไหลอาจไหลไปได้ไกลหลายกิโลเมตร และอาจทำลายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งมีชีวิตที่ขวางทาง
 • เศษหินและทราย เศษหินและทรายที่ถูกพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ อาจลอยขึ้นไปในอากาศและตกลงมายังพื้นที่โดยรอบ เศษหินและทรายอาจทำให้คนและสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 • ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ อาจปกคลุมพื้นที่โดยรอบ ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี และอาจทำให้ผู้คนหายใจไม่สะดวก

วิธีรับมือกับภูเขาไฟระเบิดในญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นควรเตรียมตัวรับมือกับภูเขาไฟระเบิดไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยภูเขาไฟในพื้นที่ที่เดินทาง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • หากได้รับคำเตือนให้อพยพ ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันที
 • สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

หากอยู่ใกล้ภูเขาไฟที่กำลังระเบิด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 • หาที่กำบังที่แข็งแรง เช่น ใต้อาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง หรือใต้ดิน
 • อยู่ห่างจากหน้าต่างหรือประตูที่อาจถูกทำลายจากแรงระเบิด
 • สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
 • ฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ภูเขาไฟระเบิดครั้งล่าสุดในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ภูเขาไฟซากุระจิมะ บนเกาะคิวชู ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยในรัศมี 3 รอบภูเขาไฟทำการอพยพ โดยในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ภูเขาไฟซากุระจิมะเป็นภูเขาไฟที่มีประวัติการปะทุบ่อยครั้ง โดยครั้งล่าสุดที่ปะทุรุนแรงคือในปี พ.ศ. 2546

การรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • หากได้รับบาดเจ็บหรือสูญหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วที่สุด
 • หากทรัพย์สินเสียหาย ให้แจ้งประกันภัยเพื่อขอรับความคุ้มครอง
 • หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลไทยในประเทศญี่ปุ่น

การเตรียมความพร้อมสำหรับวิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว คนไทยในญี่ปุ่นสามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยศึกษาข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน จัดทำแผนอพยพ ฝึกซ้อมแผนอพยพ รู้จักสัญญาณเตือนภัยพิบัติ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ และรับมือภัยพิบัติอย่างมีสติ

คอมแพ็คเวิลด์ขอฝากข้อคิดไว้ว่า การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวนะครับ
 

อ้างอิงคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


 

 

-------------------------------------------------

COMPAXWORLD คอมแพ็คเวิลด์ ทัวร์ญี่ปุ่น แบบพรีเมี่ยมกับเราวันนี้

"เจาะลึกทุกมุม คุ้มค่าทุกทริป"

เราเน้น ทัวร์ญี่ปุ่น ที่เส้นทางท่องเที่ยวไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี

ดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีตามหลักการ "Omotenashi" ของญี่ปุ่น

โทร. 02 169 1766  / มือถือ 062 391 2666

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่

Line id : @compaxworld


SHARE NOW วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น วิธีรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่น