HAPPY SNOW IN HOKKAIDO


สัมผัสบรรยากาศยุคญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ-ตื่นเต้นกับ Snow Rafting รุซึทสึ สกีรีสอร์ท-นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ภูเขาไฟอุซุ-อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD
HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD
HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD
HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD
HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD
HAPPY SNOW IN HOKKAIDO | COMPAXWORLD

รหัส: ALS-1021-H

เที่ยว

ญี่ปุ่น-HOKKAIDO

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          

21 ธ.ค. 2565


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 67,900
ไฮไลท์ทัวร์
สกีรีสอร์ท
กิจกรรมฤดูหมาว
ฟาร์มหมี
อาหารทะเล
2 ย่านช้อปปิ้ง
กระเช้าไฟฟ้า
ที่พักระดับ 4 ดาว
อาบน้ำแร่ 2 คืน
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

21:00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
    
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 670
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซัปโปโร) - ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด - โนะโบะริเบะทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - หุบเขานรกจิโกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

08:20 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
      
 09:30 น. นำท่านเดินชม “หมู่บ้านชุมชนชาวไอนุชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด” หมู่บ้านชาวไอนุเป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นไอนุของฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอะคัง ภายในหมู่บ้านมีโรงละคร ไอนุเธียเตอร์ อิโคโร ที่จะมีการแสดงระบำโบราณของชาวไอนุและละครหุ่น  มีอาคารจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวไอนุ ชุมชนชาวไอนุที่นี่นับเป็นที่ใหญ่ที่สุด มีย่านร้านค้า มีร้านสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองและร้านอาหารเรียงรายมากกว่า 30 ร้าน แต่ละร้านมีสินค้าหัตถกรรมพิ้นเมืองที่มีเอกลักษณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ” เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย… นำท่านชม “จิโกะคุดานิบ่อนรกเดือด” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองนรก” ซึ่งบริเวณแห่งนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยะริ จึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองอมเทา อันเกิดขึ้นมาจากการทับถมของแร่กำมะถันเป็นจำนวนมากออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา สร้างบรรยากาศราวกับอยู่ในโลกของยุคเริ่มต้น อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนที่ไหลไปยังองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวัน ในอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 45 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์…
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAKE TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารให้ท่านได้เลือกสรรตามต้องการ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารล้วนคัดสรรจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งสิ้น
พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 3 : ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึซัง (กระเช้าไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - รุซึทสึ สกีรีสอร์ท – แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแล้ว) - อิสระกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย – โจซังเคออนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
 08:30 น. นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาอุซึโชวะเพื่อนำท่านสู่ยอด ภูเขาไฟอุซึซังที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้น ประมาณ ค.ศ. 1944-1945 และอยู่ในการดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ... นำท่านชึ้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาสูงสุด (ขึ้นกับสภาพอากาศ) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาและความยิ่งใหญ่ และท่านจะได้ชม “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ข้างภูเขาไฟอุสุ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอุซึซัง… นำท่านชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล ท่านจะได้พบหมีสีน้ำตาลที่เป็นหมีอนุรักษ์พันธุ์หายากกว่า 100 ตัว ท่านสามารถป้อนอาหารให้หมี ไม่ว่าจะเป็นหัวอาหารหรือแอปเปิ้ล และจะได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของหมีเวลาขออาหารจากท่าน…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “รุซึทสึ สกี รีสอร์ท” รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีทะเลหมอกแห่งภูเขาโยะเทะอิอันงดงาม ซึ่งจะเป็นสวนสนุกช่วงของฤดูร้อน และเปลี่ยนเป็นลานสกีขนาดใหญ่ช่วงฤดูหนาว ภายในรีสอร์ทประกอบด้วยโรงแรม 4 แห่ง ร้านอาหาร 12 ร้าน ร้านค้าที่ครบครันไปด้วยของฝาก สามารถเดินเล่นพักผ่อนขณะเดินทางระหว่างโรงแรมแต่ละแห่งด้วยรถไฟรางเดียว มีคอร์สสำหรับการเล่นสกีรวม 37 คอร์สที่ถูกสร้างไว้ที่ภูเขา 3 ลูก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของเส้นทางสกีซึ่งมีความยาวรวม 42 กิโลเมตร ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้เล่นตั้งแต่ผู้ที่พึ่งเริ่มหัดเล่นเบื้องต้นจนถึงระดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกประสบการณ์
ให้ท่านได้สนุกสนานกับ Snow Rafting (รวมในรายการ) และอิสระกับ “กิจกรรมฤดูหนาวอื่น ๆ ตามอัธยาศัย” (ไม่รวมค่ากิจกรรม ค่าเช่าชุดสกี ค่าอุปกรณ์ และครูผู้ฝึกสอน อนึ่งอุปกรณ์เครื่องเล่นบางชนิด อาจปิดหรือเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับทางเงื่อนไขและสภาพอากาศของลานสกีนั้น)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…
พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 4 : โจซังเคออนเซ็น – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - โรงงานเครื่องแก้ว – เมืองซับโปโร - ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – เนินแห่งพระพุทธเจ้าอัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
 08:30 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับการลำเลียงสินค้าเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองโอตารุปัจจุบัน… นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงที่มีความหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคาได้ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกชม… นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว หรือ โรงงานเครื่องแก้ว” ตัวโรงงานจะมีความโดดเด่นมากๆ แบบสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะด้านบนเป็นหอคอยคู่หลังคาเป็นโดม เป็นโรงงานชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือ โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอ้าท์เล็ต” แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้อยร้านค้า แบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร…นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้เช้าชมได้เมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณทางเข้าจะมีสระน้ำ และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์  ให้ได้เดินชมกันก่อนกลับอีกด้วย…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : ซัปโปโร - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - อัพเกรดสุดพิเศษเมนูปูหลากชนิดจากร้านดัง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
 08:30 น. นำท่านเยี่ยมชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” โรงงานช็อคโกแลตท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ SHIROI KOIBIO ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณโรงงาน ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจำหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีสนาม SHIROI KOIBITO PARK สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น J-LEAGUE อีกด้วย... จากนั้นนำท่าน “ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ” ที่มีอายุมากกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        
บ่าย ให้ท่านได้อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อดังญี่ปุ่น นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน “ทานุกิโคจิ” ย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเกาะฮอกไกโด แห่งนครซัปโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ จะถูกเปิดไฟสลับสีแข่งขันคล้ายประชันสินค้ากัน รอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืนราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ซึ่งตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…บริการท่านด้วยเมนูอัพเกรด ซาชิมิปู ขาปูย่าง กราแตงปูหม้อไฟปู พร้อมผักสดเทมปุระ นิกิริปู ซุป ผักดองและของหวาน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : เมืองชิโตะเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซัปโปโร) - ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านสู่สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโตเซะ” เมืองเล็ก ๆ ซึ่งห่างจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติชินชิโตะเซะ เปิดบริการเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และมีเที่ยวบินตรงสู่ 30 เมืองทั่วญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญบนเกาะ
10:00 น เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 671
      
15:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)
มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
21 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
฿67,900
฿62,900
฿57,900
฿11,900
ค่าทัวร์รวมอะไร
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าวีซ่า
รถนำเที่ยว
ทิปมัคคุเทศก์
ห้องพัก
Vat 7%
ค่าประกันภัย
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
ตรวจ RT PCR
ค่าธรรมเนียมบัตร
ทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เงื่อนไขทัวร์

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** สำคัญ โปรดอ่าน ก่อนทำการจองทัวร์ **

ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน้ำเงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที

เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน) 
  1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ได้ แต่ต้องนำผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเป็นผู้กำหนด
  1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
   
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)  
   - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
   - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี
   
 4. มาตรการโควิด
  4.1   ในกรณีที่ลูกค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง )
  4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญี่ปุ่น  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

รหัส: ALS-1021-H

เที่ยว

ญี่ปุ่น-HOKKAIDO

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          

21 ธ.ค. 2565


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 67,900

ทัวร์แนะนำ

พฤศจิกายน
Thai Airways (TG)
วัน คืน
City Name - Japan
ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์ใหม่ย้อนยุคไปกับสวนสนุกสไตล์ญี่ปุ่นสมัยโชวะที่ไม่ซ้ำใคร
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿74,900
ตุลาคม
Thai Airways (TG)
วัน คืน
City Name - Japan
ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ดรากอนโดล่า กระเช้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกโคเคีย สีแดงสดใส พิเศษ Rokkasen บุฟเฟ่ต์อัพเกรด
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿71,900