WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN


ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ดรากอนโดล่า กระเช้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกโคเคีย สีแดงสดใส พิเศษ Rokkasen บุฟเฟ่ต์อัพเกรด

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD
WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD
WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD
WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD
WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN | COMPAXWORLD

รหัส: 1025-NAB

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น: คาวาโกะเอะ-โตเกียว

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ไฮไลท์ทัวร์
มัตสึโมโต้
ดรากอนโดล่า
สวนโออิชิ
ROKKASEN
ชินจุกุ
3 ศาลเจ้าโบราณ
3 แลนด์มาร์ก
อาบน้ำแร่
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร)

19:30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
    
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
22:45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) – คาวาโงเอะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ – หมู่บ้านโบราณสีดำ - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ – นาเอบะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

06:55 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะอินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว
      
08:30 น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโงเอะ” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ด้วยอาคารบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก… นำท่านไหว้พระ ขอพรที่ “ศาลเจ้าฮิคาวะ” ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีชื่อเสียงอีกที่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1400 และเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าที่เป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลูก 3 องค์ เราจึงเรียกว่า เทพเจ้าทั้ง 5 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ คนญี่ปุ่นมักนิยมมาขอพรในเรื่องของความรัก ภายในศาลเจ้ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุ้นเคยทั่วๆไปของศาลเจ้าญี่ปุ่น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่ทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะ ซุ้มแขวนไม้อธิฐาน, ลำธารศักสิทธิ์สำหรับขจัดสิ่งไม่ดี, ซุ้มกระดิ่งลมสำหรับฤดูร้อน, ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว, เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์ที่เคยใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้ว…
        
  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้... จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเยี่ยมชมโรงงานทำโชยุ “Kinbue Soy Sauce” โรงงานที่มีสูตรตกทอดมารุ่นสู่รุ่น ยาวนานกว่า 200 ปี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการผลิตโชยุแบบดั้งเดิม ด้วยการคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต และตื่นตาตื่นใจไปกับถังไม้ที่ใส่โชยุขนาดใหญ่ที่บางถังถูกสร้างขึ้นในสมัยเมจิ ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAEBA PRINCE HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 3 : นาเอบะ – กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น – เมืองอิยามะ – สนุกกับกิจกรรมทำกระดาษสา – นางาโนะ - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
  นำท่านนั่ง “ดรากอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น” ด้วยความยาวร่วม 5.5 กิโลเมตร (1 กระเช้านั่งได้ 8 ท่าน) ให้ทุกท่านได้ชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มวลหมู่ต้นไม้นานาพันธุ์พร้อมใจกันเปลี่ยนสี เป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม สีแสด สีแดง สลับกันไปมาดุจดั่งภาพวาดในนิยาย (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี) ตลอดระยะเวลา 25 นาทีที่ท่านนั่งอยู่ในกระเช้า จะมีบางช่วงที่กระเช้าจะลดระดับให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนทำให้ทุกท่านลืมทุกอย่างไปชั่วขณะต้องมนต์สะกด ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศรอบทิศทาง อาทิเช่น วิวภูเขา ต้นไม้ น้ำตก สายธาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอิยาม่า” ให้ท่านได้สนุกสนานกับ “กิจกรรมทำกระดาษสา” ในสไตล์ แบบUchiyama ซึ่งกระดาษสาที่นี้จะมีความทนทานเป็นพิเศษ จึงมักนำมาเป็นฉากกั้นห้อง Shoji เป็นเวลากว่า 350 ปี… นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาโนะ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGANO METROPOLITAN HOTEL

วันที่ 4 : นางาโนะ – วัดเซนโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – กิจกรรมเก็บลูกพลับ – พิเศษ เมนูบุฟเฟต์สุดอลังการ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
  นำท่านเที่ยวชม กราบไหว้ ขอพรที่ “วัดเซนโคจิ” วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนางาโนะ ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1400 ปี วัดแห่งนี้จึงถือว่า วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  และพระประธานที่ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ถือเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาที่วัดนี้ คือ การลงไปยังอุโมงค์มืดที่มีแท่นบูชา โดยมีทางเดินรอบๆ ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานวัตถุบูชาของวัด เพื่อสัมผัสกับกุญแจสวรรค์ ระหว่างที่เดินต้องพยายามกำหนดจิตให้นิ่ง เพราะทางเดินจะมืดมากต้องค่อยๆ เดิน แล้วใช้มือสัมผัสกับกุญแจสวรรค์…จากนั้น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณหน้าทางเข้าวัด  2 ข้างทาง ร้านรวงต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านของที่ระลึก ร้านขนม ร้านไอศกรีม ร้านอาหาร ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
      
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ เมืองที่รวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามเข้าด้วยกัน เมืองมัตสึโมโต้เลื่องชื่อและงดงามและท้าทายต่อความสามารถของนักไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สูงถึง 3,180 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดยอดหนึ่งของเทือกเขา Japan Alps เมืองนี้ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง... นำท่านชมความยิ่งใหญ่วิจิตรแห่งสถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณขั้นสูง ณ “ปราสาทมัตสึโมโต้” สร้างในปี 1504 และนับเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิงไหม้ และการทำลายของศึกสงครามมาจนปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ผนังทาสีดำทำให้ปราสาทนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทอีกา”... นำท่านเดินทางสู่ “สวนลูกพลับ” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลลูกพลับสด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อย อย่างเต็มที่กับลูกพลับใหญ่ๆ ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่ สีเหลืองสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งรสชาติหวานและหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน อิ่มอร่อยกับลูกพลับอย่างจุใจ… 
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI Q HIGHLAND RESORT HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม...บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์สุดอลังการ (ไม่อั้น)
พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 5 : ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค – ชมสวนโออิชิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - พิเศษอิ่มอร่อยกับสุดยอดเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนญี่ปุ่น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
       
  นำท่านเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค” สระน้ำที่เกิดจากธรรมชาติมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี ซึ่งเกิดมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาไฟฟูจิ และได้เกิดการสะสมอยู่ในชั้นผิวใต้ดินป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้ได้แทรกซึมไปยังทางน้ำไหลผุดขึ้นมาในบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนัก… นำท่านเดินทางสู่ “สวนโออิชิ” สวนดอกไม้หลากสายพันธุ์ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ ที่ละลานตาไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสวยงามหลายชนิดที่หมุนเวียนมาปลูกตลอดทั้งปี มีถนนคนเดินความยาว 350 เมตร เพื่อนำท่านชมทุ่ง “ดอกโคเคีย” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอกหญ้าสาหร่ายแดง” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับสีสันที่แสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของประเทศญี่ปุ่น สีแดง ส้ม ที่ตัดกับ โดยมีทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และถือเป็นช่วงที่มีสีสันของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
      
  อิสระช้อปปิ้งใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL TOKYO

วันที่ 6 : โตเกียว - สักการะศาลเจ้าเมย์จิ - นาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งนาริตะ อิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชมและร่วมสักการะ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต มาตั้งแต่สมัยเอะโดะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหานครโตเกียว โดยทุก ๆ ปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องเสด็จไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่ ศาลเจ้าเมย์จินี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมย์จิ และด้วยความร่วมมือของประชาชนที่บริจาคต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีความร่มรื่นอย่างยิ่ง และด้วยปริมาณของต้นไม้ที่มากมายจึงทำให้สวนของศาลเจ้าแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งทางเข้าของศาลเจ้ามีทางเข้าออกหลายประตู แต่ระยะทางจากประตูทางเข้าไปยังตัวของศาลเจ้านั้นทำให้มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลสักนิด แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทางเดินเท้าที่ปูไปด้วยหินกรวดทำให้ท่านสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือใจกลางมหานครโตเกียว และฝั่งตรงข้าม คือ ย่านช้อปปิ้งฮาราจูกุที่มีวัยรุ่นแต่งตัวสีสันฉูดฉาด
      
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
      
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
      
17:25 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 677
      
21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)
มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
ทิปมัคคุเทศก์
รถนำเที่ยว
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าวีซ่า
ค่าประกันภัย
Vat 7%
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ตรวจ RT PCR
ค่าธรรมเนียมบัตร
ทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับ
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
เงื่อนไขทัวร์

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** สำคัญ โปรดอ่าน ก่อนทำการจองทัวร์ **

ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน้ำเงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที

เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน) 
  1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ได้ แต่ต้องนำผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเป็นผู้กำหนด
  1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
   
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)  
   - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
   - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี
   
 4. มาตรการโควิด
  4.1   ในกรณีที่ลูกค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง )
  4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญี่ปุ่น  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

รหัส: 1025-NAB

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น: คาวาโกะเอะ-โตเกียว

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์แนะนำ

ม.ค. - มี.ค.
Thai Airways (TG)
วัน คืน
ญี่ปุ่น-HOKKAIDO
ตามรอยอารยธรรม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อุโปะโปย พิพิธภัณฑ์และสวนไอนุแห่งชาติ - สนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมฤดูหนาว - อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลสุดหรู ปู 3 ชนิด
เหมาะสำหรับ :        
เริ่มต้น
฿69,900
กุมภาพันธ์
Thai Airways (TG)
วัน คืน
ญี่ปุ่น-HOKKAIDO
ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ตื่นตาไปกับโดมน้ำแข็งขนาดยักษ์ และการประดับไฟ ไลท์อัพอย่างงดงามในยามค่ำคืน - พัก โฮชิโนะ รีสอร์ท สกีรีสอร์ทสไตล์ทันสมัยระดับไฮคลาสของฮอคไกโด
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿76,900
กุมภาพันธ์
Thai Airways (TG)
วัน คืน
ญี่ปุ่น-นาโกย่า-โอซาก้า
ชม งานเทศกาลแสดงแสงไฟของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ในหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว 6 วันเท่านั้น - สนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมฤดูหนาว - อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้าฟรี 1 วันเต็มๆๆ
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿77,500