2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN


สุดว้าวเต็มตากับ ทุ่งลาเวนเดอร์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีมากกว่า 5 หมื่นต้น ชมความอลังการของ ศิลปะบนนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD
2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD
2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD
2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD
2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD
2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN | COMPAXWORLD

รหัส: ALS-0713-CP

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :          

ก.ค. 2565


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 79,900
ไฮไลท์ทัวร์
วัด/ศาลเจ้าโบราณ
ทุ่งลาเวนเดอร์
กระเช้าไฟฟ้า
5 แลนด์มาร์ก
3 ย่านช้อปปิ้ง
ที่พักระดับ 4 ดาว
14 มื้ออาหาร
อาบน้ำแร่
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

20:00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 642 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล - จังหวัด อิบารากิ – ชิมปลาดิบสดๆ ที่ ตลาดปลา นากามินาโตะ - ศาลเจ้า โออาไร อิโซซากิ - จังหวัด ฟุกุชิม่า – อิวากิ อนเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

08:10 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะอินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว
10:00 น. นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลา นากะมินาโตะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “อิบารากิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและยังมีอาหารทะเลที่สด อร่อย
    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไหว้พระ ขอพรที่ “ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ” ศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นมักมาขอพรในเรื่องของสุขภาพ ขอให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ตนเองเป็นอยู่ ตัวศาลเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 856 ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโกโตะ (Onamuchi no Mikoto) และเทพเจ้าสุคุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ (Sukunahikona no Mikoto) ซึ่งเชื่อกันว่า เทพเจ้าทั้งสองเป็นผู้นำความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาให้ประเทศญี่ปุ่น ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอิวากิ อนเซ็น” จังหวัด ฟุกุชิม่า (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก FURUTAKIYA HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 3 : อิวากิ อนเซ็น – ลานผาหินล้านปี - หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ - ไอซึวาคามัตสึ – ชมความงามของปราสาท นกกระเรียนทสึรุกะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชม “ลานผาหินล้านปี” ซึ่งเกิดจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะ และกระแสลมเป็นเวลากว่าล้านปี จึงทำให้ลักษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ ให้ท่านได้ชื่มชมกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก...
    
  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ” ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “ไอซึวาคามัตสึ” เมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการมาเที่ยวเมืองนี้...พาท่านเที่ยวชม “ปราสาททสึรุกะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
    
   “ปราสาทไอซึวาคามัตสึ” ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIRAKABASOU HOTEL
(โรงแรมที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีประชากรเพียงแค่ 1200 คนซึ่งสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่ม)
  **ในห้องพักของทุกท่าน จะไม่มีห้องอาบน้ำในห้องพัก รบกวนทุกท่านต้องไปใช้บริการห้องอาบน้ำส่วนกลางของโรงแรมเท่านั้น**
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 4 : ไอซึวาคามัตสึ – จังหวัด นีงาตะ - โรงงานผลิตสาเกชื่อดัง อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ - กระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยูซาวะโคเง็น – มินาคามิ อนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดนีงาตะ” เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตสาเกที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ในประเทศญี่ปุ่น “โรงงานผลิตสาเก อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ” ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน เยี่ยมชมโรงงานที่ได้มาตรฐาน ด้วยอาคารที่ทันสมัยรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และในช่วงของฤดูหนาวจะมีการกักเก็บหิมะเพื่อใช้ในการบ่มสาเก เพื่อให้อุณหภูมิที่ 4 องศาตลอดทั้งปี หลังจากชมโรงงานเรียบร้อยแล้ว ยังมีสาเกให้ท่านได้ทดลองชิมในช่วงท้ายอีกด้
    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองยูซาวะ อนเซ็น”  เพื่อ “นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก”  ที่สามารถบรรจุคนนั่งได้มากถึง 166 คน/เที่ยว ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1000 เมตร ให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่ร่มรื่น เขียวขจี พร้อมชมเมืองในมุมสูงในมุมที่แปลกตาไปจากเดิม พักผ่อนในมุมสบายๆ ที่ร้านกาแฟด้านบน พร้อมกับชิมกาแฟท้องถิ่นดับร้อนให้ชื่นใจ
   
 
  หลังจากนั้น ให้ท่านเที่ยวชม “ทุ่งดอกโคเคีย” ที่เขียวขจีบนเนินเขาที่ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนในทุกๆ ปี
หลังจากได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมือง มินามิ อนเซ็น” 1 ในเมืองอาบน้ำแร่ที่ใครหลายคนต้องการมาสัมผัสกับตัวเองซักครั้ง
    นำท่านเข้าสู่ที่พัก MINAKAMI ONSEN JURAKU
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 5 : มินาคามิ อนเซ็น - จังหวัดกุมมะ – สวนลาเวนเดอร์ ทัมบาระ – ศิลปะบนนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก – มหานครโตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
  นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกุมมะ” เพื่อเที่ยวชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทัมบาระ” ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีต้นลาเวนเดอร์มากกว่า 50,000 ต้น(3 สายพันธุ์) ส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่ระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากจะมีดอกลาเวนเดอร์แล้ว ท่านจะพบกับดอกลิลลี่หลากหลายสีให้ท่านได้ชมอีกด้วย โดยในสวนแห่งนี้จะดอกไม้จะมีให้ชมได้เกือบตลอดปี ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ (เดือน 4)  จนถึงฤดูใบไม้ร่วง (เดือน 11)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
บ่าย นำท่านเที่ยวชม “ศิลปะบนนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่ได้รับการลงทะเบียนในลงกินเนสบุค ปี 2015 ว่าเป็นทุ่งนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความกว้างทั้งหมดถึง 2.8 เฮกเตอร์ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ในช่วงกลางเดือน 6 - เดือน 10 ของทุกปี โดยภาพที่ปรากฎบนทุ่งนาจะสับเปลี่ยนไปทุกปี
   
 
  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครกรุงโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง...
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู)
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : มหานครกรุงโตเกียว – คิซาราสึ เอ้าท็เล็ต – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อัพเกรดเมนูปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “คิซาราสึ เอ้าท์เล็ต” เอ้าท์เล็ตใหญ่ที่มีร้านแบรนด์เนมต่างๆ มากมายถึง 308 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจกับแบรนด์เนม อาทิ Coach Crocs MCM Paul Smith Tumi UGG dunhill Lesportsac Longchamp ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหาร Food Court ขนาดใหญ่ มีอาหารหลากหลายเมนูทั้งอาหารท้องถิ่น อาหารจานด่วนให้ท่านเลือกทานได้ตามที่ต้องการ
    
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ).
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ “มหานครกรุงโตเกียว” ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้าหลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านเกมส์ ร้านจักรยาน ร้านขายเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
     
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป ไอศกรีมและซอฟท์ดริ้งท์
   
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : โตเกียว –นาริตะ – วัดนาริตะซัน - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น...นำท่านกราบไหว้ “วัดนาริตะซัน” วัดพุทธนิกายชินงอน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.940 เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่มากกว่า 1000 ปี วัดแห่งนี้ยังมีรูปขององค์ฟุโดเมียวโอที่อัญเชิญมาจากเกียวโต เทพที่คอยป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตใจ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
      
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
      
17:15 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 677
      
21:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)
มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
12 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65
฿79,900
฿75,900
฿29,000
ราคาเด็กมีเตียง [บุคคลที่ 3] ฿61,900
ค่าทัวร์รวมอะไร
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ห้องพัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
รถนำเที่ยว
ทิปมัคคุเทศก์
มื้ออาหาร (ตามตารางระบุ)
Vat 7% (สำหรับใบกำกับภาษี)
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ตรวจ ATK/RT PCR
ค่าธรรมเนียมบัตร
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสาร
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอที่นั่ง LONG LEG ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
  1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
        - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
        - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี

การชำระเงิน

 •   บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 20,000.- บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 •   ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 •   กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกาว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 •   กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 •   กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 •   หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมเป็นต้น

รหัส: ALS-0713-CP

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :          

ก.ค. 2565


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 79,900

ทัวร์แนะนำ

กรกฎาคม
Japan Airline
วัน คืน
City Name - Japan
สุดว้าวกับ 2 ทุ่งดอกไม้ สวยสะพรั่งในญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์แต่งชุดกิมโมโนดั้งเดิมญี่ปุ่น พบความตื่นเต้นบนท้องฟ้า ประสบการณ์ขึ้นบอลลูน เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวะโกะ
เหมาะสำหรับ :  
เริ่มต้น ∗ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
฿0