[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI)


FLY FREEDOM : [Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU

[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD
[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD

[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD
[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD

[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD
[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD

[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD
[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD

[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD
[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI) | COMPAXWORLD

รหัส: FLY-200325-SAKURA

ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด,โตเกียว

5 คืน

เหมาะสำหรับ :  

25 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 65


ดาวน์โหลดรายละเอียด
เริ่มต้น ฿ 49,900

FLY FREEDOM : [Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU 

เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ ทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ **ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

เลือกวันเดินทางระหว่าง 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 63

ราคานี้รวม

ที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า / รถโค้ชนำเที่ยว / มัคคุเทศก์พูดไทย / / อาหารตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ทิปหัวหน้าทัวร์-ไกด์-คนขับรถ / Pocket Wifi 

น้ำดื่มวันละ 2 ขวด / ประกันภัยการเดินทาง

การชำระเงิน

- บริษัทรับมัดจำ 15,000.- บาท สำหรับการจอง / ท่าน
- ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์

สำหรับคณะทัวร์หมู่คณะ(แบบส่วนตัว)
ท่านที่มีความประสงค์จัดทัวร์หมู่คณะเดินทางเฉพาะกลุ่ม ครอบครัว สามารถเลือกวันที่เดินทางได้ โดยช่วงวันเดินทางใหม่จะต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากค่าโรงแรมที่พักอาจมีราคาเพิ่มสูงขึ้น (รายละเอียดโปรดสอบถาม)