CLOSE UP THE REAL NATURE


ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์ใหม่ย้อนยุคไปกับสวนสนุกสไตล์ญี่ปุ่นสมัยโชวะที่ไม่ซ้ำใคร

CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD
CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD

CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD
CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD

CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD
CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD

CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD
CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD

CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD
CLOSE UP THE REAL NATURE | COMPAXWORLD

รหัส: 1106-CLO

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น: คารุอิซาว่า-คาวาโกะเอะ-โตเกียว

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ไฮไลท์ทัวร์
ใบไม้เปลี่ยนสี
สวนสนุกเซบุเอ็น
ROKKASEN
ล่องเรือชมวิว
2 ย่านช้อปปิ้ง
วัด/ศาลเจ้าโบราณ
พักระดับ 4-5ดาว
อาบน้ำแร่ 2 คืน
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร)

19:30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
    
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาตินาริตะ (ชิบะ) - คาวาโกะเอะ – วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีดำ - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ – คารุอิซาว่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

06:55 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะอินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว
      
08:30 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ไซตามะ” เพื่อนำท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868... นำท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน... นำท่านชม “โกะเฮียะคุระคัง” เป็นการลอกเลียนแบบจากกิริยาท่าทางของการดำเนินชีวิตของคนและพระสงฆ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปปั้นโดยใช้เป็นตัวแทนของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดมีถึง 538 รูปปั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้... จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…นำท่านเดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกับภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะคิวชู และรัฐบาลได้สั่งห้ามปีนเขาลูกนี้ นับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน…
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 3 : คารุอิซาว่า – ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น - หมู่บ้านโบราณ อุนโนะจุกุ - ฮาร์เวสต์ นากาอิ ฟาร์ม - อิสระช้อปปิ้ง คารุอิซาว่าช้อปปิ้งพลาซ่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
  นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี “สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” หรือ สวนไคโคเอ็นปราสาทโคะโมะโระ ตั้งอยู่ที่เมืองโคะโมะโระ ในจังหวัดนะงะโนะ ตั้งอยู่บริเวณซากกำแพงปราสาทที่เคยเป็นที่ตั้งของอดีตปราสาทโคะโมะโระอันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเหลือทิ้งไว้เพียงประตูเมืองและซากกำแพงของปราสาท ทิวทัศน์ของภูเขาอะซะมะที่สวยงาม และแม่น้ำชิกุมะ แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 1 ใน 100 ของญี่ปุ่นอีกด้วย… 
 
  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ อุนโนะจุกุ” ตั้งอยู่ในเมืองโทมิในเขตนากาโนะตะวันออก ที่นี่เคยเป็นเมืองที่คึกคักของ Hokkoku Kaido (ถนนสายเก่าสาธารณะในยุคเอโดะของญี่ปุ่น ระหว่างเอโดะถึงคานาซาว่า) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1625 ที่เชื่อมต่อนากะเซ็นโด และถนนโฮกูริกุ ที่ยังคงสภาพอาคารฮาตาโกยะ อาคารหลังคามุงจากในสมัยเอโดะได้เป็นอย่างดี  จึงได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100 ถนนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น" และ "เขตอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่สำคัญ" ถนนที่อุนโนะจุกุ มีความยาวประมาณ 650 เมตร และมีบ้านแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่ยังคงมองเห็นทัศนียภาพของยุคเอโดะ ฝายชลประทานที่ไหลตรงกลางทางหลวงแห่งนี้ถูกทิ้งไว้ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่สมัยเอโดะ และชาวบ้านเรียกว่า “แม่น้ำโอโมเตะซันโดะ” ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังเป็นบ้านเกิดของซานาดะนักรบเซ็นโกคุที่มีชื่อเสียง ทำให้เมืองนี้ต่างครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
       
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ฮาร์เวสต์ นากาอิ ฟาร์ม” ร้านนี้บริหารโดยฟาร์มนากาอิ ผู้ผลิตข้าว ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากนม ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ต แยม โมจิ และซอสที่ผลิตขึ้นในฟาร์มนี้ล้วนเป็นสินค้าที่ผู้คนในท้องถิ่นหลงรัก เมนูที่นิยมเป็นพิเศษของร้านนี้คือไอศกรีมเจลาโต้ที่ผลิตใหม่ทุกเช้าจากนมวัวทำเอง นอกจากรสชาติมาตรฐานอย่างช็อกโกแลตและชาเขียวแล้ว ยังมีรสชาติแปลกใหม่อย่างรสข้าว หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด มะเขือเทศ และองุ่นเคียวโฮ นอกจากนี้ยังมีน้ำองุ่นเคียวโฮแท้ 100%ที่เก็บจากฟาร์มด้วย… นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง “คารุอิซาว่าช้อปปิ้งพลาซ่า” เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นแหล่งรวมร้านแบรนเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Coach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถึงสินค้ากีฬาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวมแล้วกว่า 240 ร้านค้า และมีถึง 104 ร้านที่เป็นร้านค้าปลอดภาษีนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้นั่งพักรับประทานอาหารอีกด้วย ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าที่มีให้เลือก มากมายในราคาลดสุดพิเศษ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม...
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 4 : คารุอิซาว่า - นากาโทโระ - ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ – คาวาโกเอะ – เรียนการผลิตโชยุ - มหานครโตเกียว - อร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
  นำท่าน “ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่แม่น้ำอาราคาวะ” ให้ท่านได้นั่งเรือชิลๆ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ 2 ข้าง ชมดอกไม้ป่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศในแต่ละปี) ชมความชุ่มชื้นของผืนป่า สายน้ำที่ใสสะอาด สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทั้งฟังเสียงนก ขับกล่อมในระหว่างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      
บ่าย นำท่านเรียนรู้เกี่ยวกับซอสโชยุ “คินบุเอะโชยุพาร์ค” ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาจิมะ จังหวัดไซตามะ ที่นี่เป็นธีมปาร์คเกี่ยวกับโชยุที่ดำเนินการโดย Fueki Shoyu โรงหมักซอสถั่วเหลืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 230 ปี ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำซอสถั่วเหลืองแบบดั้งเดิม ด้วยการคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต และตื่นตาตื่นใจไปกับถังไม้ที่ใส่โชยุขนาดใหญ่   ซึ่งบางถังถูกสร้างขึ้นในสมัยเมจิ มีอายุมากกว่า 150 ปี อีกทั้งยังมีร้านขายซอสคินบุเอะโชยุ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซอสถั่วเหลืองคุณภาพสูงอีกมากมาย นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลิ้มรสบะหมี่อุด้งแสนอร่อยที่ปรุงด้วยซอส "สึยุ" ที่ทำจากโชยุที่ดีที่สุดของทางแบรนด์ได้ด้วย
 
  นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองชิบามาตะ – วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น – อิสระช้อปปิ้งถนนไทฉะคุเท็นซันโด - อิ่มอร่อยกับข้าวหน้าปลาไหล - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - พิเศษสุด!! เมนูอัพเกรดชุดไคเซกิปูร้านดัง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
       
  นำท่านชม “ตลาดปลาซึกิจิ” นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม…
      
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองชิบามาตะ” เมืองเล็กๆ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีตแห่งยุคโชวะ ตั้งอยู่บริเวณขอบของโตเกียวฝั่งตะวันออกที่ติดกับจังหวัดชิบะ เมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องดังในสมัยก่อน ซึ่งซีรีย์เรื่องนี้ถูกบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นซีรี่ย์ที่ยาวที่สุดในโลก ซีรี่ย์ดังกล่าวนี้มีชื่อว่า “Otako Wa Tsurai Yo (แปลได้ความประมาณว่า...เป็นผู้ชายนี่มันก็เหนื่อยนะ!)” ซึ่งมีทั้งหมด 48 ตอน ใช้เวลาฉายตั้งแต่ค.ศ. 1969 ไปจนถึง ค.ศ.1995 ด้วยความดังของซีรีส์เรื่องนี้จึงมีการสร้างรูปปั้นของ Tora-san ตัวเอกของเรื่องไว้หน้าสถานีรถไฟด้วย... นำท่านชม “วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น” วัดเก่าแก่เกือบ 400 ปี ตั้งอยู่ในคาสึชิคากุของเมืองโตเกียวและเป็นส่วนหนึ่งของวัดนิกายนิชิเร็ง อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นหลังสมัยเมจิ (1868-1912) มีการตกแต่งที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอไทชะคุโด เป็นงานแกะสลักที่มีชื่อเสียง โดยมีรูปแบบของภาพเป็นภาพสุตราดอกบัว แม้ว่ามันอาจจะดูเรียบง่ายเป็นผลงานที่ซับซ้อนและงดงาม นอกจากนี้มีทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ชมวิวเหล่านี้และงานแกะสลักอื่นๆ ที่นี่เป็นเหมืองห้องแสดงผลงานแกะสลัก และยังมีสวนซุยเคอิ
ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1965 ท่านสามารถเดินเล่นผ่านสวนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ยังมีน้ำตกที่เงียบสงบและสวยงามภายในสวนด้วย... นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าใจกลางมหานครโตเกียว “ถนนไทฉะคุเท็นซันโด” สถานที่ที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายขนมโบราณ คอฟฟี่ช้อป ตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ท่านได้หลงใหลในความเป็นญี่ปุ่น วิถีการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เอร็ดอร่อยกับขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า วะงะชิ (Wagashi) ชื่อดังของชิมะบะตะ และปลาไหลอุนะงิ (Unagi) ของร้านอาหารเก่าแก่ที่เน้นขายปลาน้ำจืดโดยเฉพาะ…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..บริการท่านด้วยข้าวหน้าปลาไหล
      
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าจุใจ...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..บริการท่านด้วยไคเซกิร้านปูชื่อดัง เสิร์ฟท่านด้วย ออเดิร์ฟขาปูดองน้ำส้ม ขาปูทอด ไข่ตุ๋นปู กราแตงปู ข้าวอบขาปู เครื่องเคียง ซุป และของหวาน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : โตเกียว - เมืองโทโคโรซาวะ - สวนสนุกเซบุเอ็น – ชมวิวจากด้านบน (SKY) บนตึกชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านชิบุย่า - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ – ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบิน ฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น...นำท่านกราบไหว้ “วัดนาริตะซัน” วัดพุทธนิกายชินงอน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.940 เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่มากกว่า 1000 ปี วัดแห่งนี้ยังมีรูปขององค์ฟุโดเมียวโอที่อัญเชิญมาจากเกียวโต เทพที่คอยป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตใจ
      
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
      
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
      
17:25 น เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 677
      
21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)
มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
ค่าวีซ่า
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
รถนำเที่ยว
ทิปมัคคุเทศก์
Vat 7%
ค่าประกันภัย
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ตรวจ RT PCR
ทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับ
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมบัตร
เงื่อนไขทัวร์

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** สำคัญ โปรดอ่าน ก่อนทำการจองทัวร์ **

ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน้ำเงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที

เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน) 
  1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ได้ แต่ต้องนำผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเป็นผู้กำหนด
  1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
   
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)  
   - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
   - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี
   
 4. มาตรการโควิด
  4.1   ในกรณีที่ลูกค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง )
  4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญี่ปุ่น  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

รหัส: 1106-CLO

เที่ยวชวนชม

ญี่ปุ่น: คารุอิซาว่า-คาวาโกะเอะ-โตเกียว

6 วัน 4 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์แนะนำ

มกราคม
Thai Airways (TG)
วัน คืน
ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ
HOKKAIDO SNOW FESTIVAL (UPOPOY) | 31 JAN-05 FEB"24 | ชมเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับโลก 2 เทศกาล เทศกาลน้ำแข็งเมืองซัปโปโร ครั้งที่74 เทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ 1 ปีมีครั้งเดียว
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿93,900
ธันวาคม
Japan Airline
วัน คืน
ญี่ปุ่น-โตเกียว-โอซาก้า
FINAL CALL 2 THEME PARKS AND ILLUMINATION IN 2023 | 26-31 DEC 2023 | สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ & ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน | ชมการประดับไฟและแสดง
เหมาะสำหรับ :        
เริ่มต้น
฿81,900
มกราคม
Japan Airline
วัน คืน
ญี่ปุ่น-ชิราคาวะโกะ-ทาคายาม่า
CLASSIC CHUBU IN WINTER & SHIRAKAWAGO LIGHT UP 2024 | 25 JAN-01 FEB"24 | งานเทศกาลแสดงแสงไฟของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ 1 ปีมีครั้งเดียว 6 วันเท่านั้น
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿93,900