YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN


สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกระดับโลกที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300 - ถนนสายชาเขียว แหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์

YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD

YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD

YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD

YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD

YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | COMPAXWORLD

รหัส: ALS-1023-YT

เที่ยว

ญี่ปุ่น: คันไซ-นาโกย่า-โตเกียว

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Japan Airline Japan Airline

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ไฮไลท์ทัวร์
UNIVERSAL
ภูเขาไฟฟูจิ
1 วัดมรดกโลก
สวนนกและดอกไม้
เอ้าท์เล็ต
ที่พักระดับ 4 ดาว
อาบน้ำแร่
14 มื้ออาหาร
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

21:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ - นครโอซาก้า - จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300 - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

00:25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
06:30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
      
  “ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อได้ว่า “สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ห่างออกไปจากตัวแผ่นดิน โดยมีสะพานข้ามทะเลไปยังตัวสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998...
   
09:30 น. นำท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันนครโอซาก้ามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำหลายบริษัทอีกด้วย... นำท่านชม “จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300” เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในอาคาร ABENO HARUKAS ซึ่งมีความสูงถึง 300 เมตร จนถูกบันทึกให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมานับตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 โดยจุดชมวิวฮารุกัส นั้นจะอยู่ในชั้น 58-60 ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีกิจกรรมน่าสนใจต่างกันไป โดยจะมีทั้ง ลานเอนกประสงค์ที่รับแสงแดด และอากาศจากภายนอกได้โดยตรง มีการเตรียมขั้นบันไดไว้ให้คนได้นั่งชมวิว หรือจะเป็นร้านขายของที่ระลึกที่มีของน่ารักๆ มากมาย ก่อนจะไปที่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นทางเดินที่กั้นด้วยกระจกใส ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
      
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดคุโระมง” ตลาดนี้แต่เดิมเคยใช้ชื่อว่า “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของการปกครองในสมัยเมย์จิ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนี้มีวัดใหญ่ที่มีชื่อว่า “วัดเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดที่จำหน่ายของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารสด ร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กัน ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อของฝาก หรือศึกษาดูวิถีชีวิตยามเช้าของคนโอซาก้าตามอัธยาศัย ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ที่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพ่อครัว แม่บ้าน ภัตตาคาร ต่างก็มาจับจ่ายหาซื้อวัตถุดิบจากตลาดแห่งนี้ เพราะเชื่อกันว่าจะได้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร และทำให้อาหารมีรสชาติที่แสนอร่อย... นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : นครโอซาก้า - สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
  นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดับโลก ณ “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ” ซึ่งนับได้ว่าเป็นสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตากับโลกภาพยนตร์ พร้อมร่วมสนุกและท้าทายกับเครื่องเล่นหลากชนิดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ เชิญท่านสัมผัสภาพยนตร์ 3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จำลองฉากคนเหล็กทะลุมิติ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เข้าไปอยู่ในการผจญภัยและตื่นเต้นไปกับนักแสดงอย่างคาดไม่ถึง / ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นใหม่แบบ 4 มิติ กับเรื่อง “SPIDERMAN” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีนักท่องเที่ยวมารอเข้าคิวในการเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย l สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน” โดยการนั่งซีมูเลเตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่า MINION นั่นเอง บริเวณโซน “มินเนี่ยนพาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิริยาบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหาร มีเมนูพิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเนี่ยน และราเม็งมินเนี่ยน l ชมเทคนิคทันสมัย และสาธิตวิธีการจัดฉากในภาพยนตร์ที่ต้องเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม
      
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
   
บ่าย พบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “JAWS” ร่วมใช้ทุนก่อสร้างอย่างมหาศาลไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะเครื่องเล่น JAWS) / ส่วนท่านที่รักความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะพลาดไม่ได้กับการเล่นเครื่องเล่น “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็นเครื่องเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถสร้างทั้งความสนุก...ตื่นเต้น..และเสียงหัวเราะได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์คการแสดงสดของบรรดาคาวบอยที่จะออกมาดวลปืนกันเสียงดังสนั่นอวดความยิ่งใหญ่ และที่ขาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดโชว์ที่จัดขึ้นประจำทุกวัน สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าตัวการ์ตูนในจินตนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงที่จะโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่
      
  ท่านสามารถเลือกสนุกกับสวนสนุกใหม่โลกแห่งจินตนาการ ตื่นตาตื่นใจไปกับดินแดนเวทมนต์แห่งพ่อมด โดยตัวเอกของเรื่องคือ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” จากวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังที่สร้างจากจินตนาการที่เล่าผ่านตัวอักษรหลายภาษา จนกลายเป็นดินแดนที่ถูกสร้างขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง นำท่านเพลินและร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับจินตนาการในสวนสนุก ได้แก่ ปราสาทฮอกวอตส์ สถานที่จัดกิจกรรมแฮร์รี่ พอตเตอร์กับการผจญภัยต้องห้าม (Harry Potter and the Forbidden Journey) หมู่บ้านฮอกส์มี้ด... เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่จำลองมาจากหมู่บ้านฮอกส์มี้ดในภาพยนตร์ ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีรถไฟจำลอง หลังคาของอาคารมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในส่วนนี้จะมีทางเดินหินอยู่ตรงกลาง สองด้านข้างเป็นร้านรวงต่างๆ ในฮอกส์มี้ด ทางเข้าเป็นซุ้มหินโค้ง เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์... รถไฟเหาะความเร็วต่ำสำหรับครอบครัวที่ดัดแปลงมาจากเครื่องเล่นเดิมชื่อ “Flying Unicorn” โดยจะมีแฮกริดคอยให้คำแนะนำในการนั่งรถไฟที่ถูกต้อง ทางเข้าเป็นช่องว่างระหว่างวงกลมหินดังที่ปรากฏในหนังภาค 3-4 เมื่อเข้าไปจะพบกระท่อมและหุ่นยนต์ฮิปโปกริฟฟ์ขนาดเท่าจริง โดยผู้เล่นจะต้องโค้งให้กับฮิปโปกริฟฟ์ก่อน เพื่อสร้างความไว้วางใจ หลังจากนั้นจึงจะสามารถนั่งรถไฟได้ ในส่วนของตัวรถไฟเหาะ จะเป็นรถไฟพ่วงที่สานจากฟาง ประดับด้วยใบไม้และขนนก แล่นบนรางรถไฟสีดำ เบื้องล่างเป็นกระท่อมแฮกริดขนาด 2 ห้องสร้างจากหิน และสวนฟักทองยักษ์หุ่นไล่กาที่มีหัวเป็นฟักทอง บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มโลกพ่อมดแม่มด (ไม่มีแอลกอฮอล์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : นครโอซาก้า – จังหวัดเกียวโต – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนนสายชาเขียว – อาราชิยาม่า - เดินชมสวนป่าไผ่ - วัดเท็นริวจิ – สะพานโทเกะทสึ - นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
  นำท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) อดีตซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้เกียวโตยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิง" และเกียวโตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่น...นำท่านเดินทางสู่เมือง “อุจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองอันเงียบสงบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอุจิทางตอนใต้ของเมืองเกียวโต...นำท่านเยี่ยมชม “วัดเบียวโดอิน” วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นวัด แต่ลูกชายได้เปลี่ยนเบียวโดอินให้เป็นวัดในปี ค.ศ. 1053 พร้อมกับสร้างห้องโถงฟินิกซ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญสิบเยนด้วย อาคารของวัดเบียวโดอินนั้นถูกทำลายลง และมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมา แต่ห้องโถงฟีนิกซ์ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้กลายเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตราบวันนี้... นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ “ถนนชาเขียว” เมืองอุจิได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ที่นี่มีร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาเขียวหลายแห่งทั้งสองฟากฝั่ง มีมากมายหลายร้าน ท่านสามารถพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่นได้อีก ลองแวะชิมซอฟท์ครีมชาเขียวหวานละมุนลิ้น และนั่งพักเชิวๆ ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการดื่มชาเขียวแท้ๆ แบบญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... 
   
บ่าย นำท่านเดินชม “สวนป่าไผ่” ต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างเป็นทิวแถวถอดตัวเป็นแนวยาวขนาบสองข้างทางลำต้นตั้งตรงเป็นทรงกระบอกอย่างสวยงาม ทำให้ลำต้นของต้นไผ่มักจะถูกนำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวนสวยงามในแบบฉบับญี่ปุ่น และใช้ในการบำบัดจิตใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสืบต่อมา...นำท่านชม “วัดเท็นริวจิ” เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต ซึ่งเป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซ็น และยังได้ถูกบันทึกเป็นมรกดโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซ็น อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทนริวจิอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิโกไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว อาคารต่างๆของวัดได้ถูกเผาทำลายในระหว่างสงคราม และได้มีการสร้างอาคารต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ในสมัยเมย์จิ (1868-1912) ซึ่งรวมถึงเรือน HOJO, เรือนวาดภาพ และห้องครัวของวัด แต่ว่าสวนโดยรอบนั้นเป็นสวนที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัด และยังคงรูปแบบเดิมไว้อย่างดี ออกแบบโดยท่าน มุโซ โซเซคิ เป็นท่านเดียวกับที่ออกแบบสวน KOKEDERA และสวนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในเกียวโต
      
  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ “สะพานโทเกะสึเคียว” โดยมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี้มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์อยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโอะอิ ไหลจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดและบริสุทธิ์มาตั้งแต่สมัยอดีต โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง สะพานเก่าแก่ดั้งเดิมนี้สร้างขึ้นในยุคสมัยเฮย์อัน ในยุคก่อตั้งกรุงเกียวโตเลยทีเดียว และได้มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดในช่วงราว ปี ค.ศ. 1930...นำท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไม้และสวนนกคาเคะกาว่าคะโจเอ็น - โกะเท็มบะ - อิสระช้อปปิ้ง โกะเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบยามานาคะโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
  นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเอง เพื่อนำท่านสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ชาวญี่ปุ่นนิยมทานเนื้อปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะของนักเดินทางไกล และยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความสำคัญในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทั่วประเทศญี่ปุ่นแหล่งใหญ่...นำท่านเดินทางสู่ “สวนนกและไม้ดอกตลอดปี” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยเทคโนโลยี และความเพียรพยายามในการเก็บรักษาให้สามารถดูดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี ภายในอาคารจึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสมตลอดทั้งปีเพื่อควบคุมไม้ดอกให้สามารถผลิดอกได้ตลอด แม้จะเป็นช่วงของฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมทั่วพื้นดินทั่วผืนน้ำก็ตาม ภายในมีการแสดงไม้ดอกนานาพันธุ์เพื่อให้ท่านได้เลือกมุมที่ท่านถูกใจ และบันทึกภาพความประทับใจ อีกทั้งยังมีส่วนที่จัดแสดงนกหลายสายพันธุ์ เพื่อให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี….
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเอง... ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง “พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก
      
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 6 : ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูหม้อไฟบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
        
  นำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
      
  อิสระช้อปปิ้งใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว ที่ได้คัดสรรเนื้อสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมบริการเสริฟท่านด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนระอุเม็ดกลมละมุนนุ่มลิ้น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - นาริตะ – อิสระ ช้อปปิ้งนาริตะ อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL707

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
  นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
      
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย
      
15:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น
18:20 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
      
23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
Vat 7%
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปมัคคุเทศก์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ตรวจ RT PCR
ทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับ
ค่าธรรมเนียมบัตร
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
เงื่อนไขทัวร์

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่ามัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** สำคัญ โปรดอ่าน ก่อนทำการจองทัวร์ **

ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน้ำเงินเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที

เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน) 
  1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ได้ แต่ต้องนำผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเป็นผู้กำหนด
  1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
   
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)  
   - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
   - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี
   
 4. มาตรการโควิด
  4.1   ในกรณีที่ลูกค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง )
  4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญี่ปุ่น  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

รหัส: ALS-1023-YT

เที่ยว

ญี่ปุ่น: คันไซ-นาโกย่า-โตเกียว

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :          


Japan Airline Japan Airline

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์แนะนำ

พฤศจิกายน
Japan Airline
วัน คืน
ญี่ปุ่น-โตเกียว-ยามานาคาโกะ
RED COLOR LEAVES IN JAPAN | 12-17 NOV"23 | ชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ หนึ่งปีมีครั้งเดียว | ชมเทศกาลแสง สี เสียง อันตระการตา โทกิ โนะ สุมิกะ อิลลูมิเนชั่น ครั้งที่ 19
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿79,900
ตุลาคม
Japan Airline
วัน คืน
ญี่ปุ่น-TOHOKU-SENDAI
KOYO IN TOHOKU | 22-28 OCT"23 | ชมใบไม้เปลี่ยนสี ลานผาหินล้านปี โทโนะ เฮทสึริ | นั่งชินคันเซน | พิเศษ Rokkasen บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง | พักโรงแรม 5 ดาว 2 คืนเต็มๆ
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿81,900
พฤศจิกายน
Japan Airline
วัน คืน
ญี่ปุ่น-โตเกียว-โยโกฮาม่า
JAPAN AUTUMN SPLENDOR | 23-28 NOV"23 | ชมถนนต้นแปะก๊วยสีเหลืองอร่าม "เมจิจิงกุไกเอ็น" 1 ปีมีครั้งเดียว | กระเช้าไฟฟ้า ชมภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า "อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค"
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿83,900