HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER


สุดว้าวกับ 2 ทุ่งดอกไม้ สวยสะพรั่งในญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์แต่งชุดกิมโมโนดั้งเดิมญี่ปุ่น พบความตื่นเต้นบนท้องฟ้า ประสบการณ์ขึ้นบอลลูน เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวะโกะ

HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD
HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD

HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD
HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD

HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD
HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD

HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD
HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER | COMPAXWORLD

รหัส: 003-HOT

เที่ยว

ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :  

ก.ค. 2565


Japan Airline Japan Airline

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ไฮไลท์ทัวร์
ชิราคาวาโกะ
ขึ้นบอลลูน
2 สวนดอกไม้
แต่งชุดยูกะตะ
อาบน้ำแร่
โรงแรม 4 ดาว
12 มื้ออาหร
อิสระ 1 วันเต็ม
รายการทัวร์
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

21:30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น XX เคาน์เตอร์ XX เคาน์เตอร์โดยสายการ XXXX ประตูทางเข้าหมายเลข XX เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชาติชูบุเซ็นแทร (จังหวัดไอจิ)สวนดอกไม้ฮิรุกาโนะบ๊คคะโนะซาโตะ (จังหวัดกิฟุ) - เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - เมืองทาคายาม่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

00:25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติ XXX เที่ยวบินที่ XXXX
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
08:00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
      
  “ชูบุเซ็นแทร” ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โป ในปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สำคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน
      
  นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติฮิรุกาโนะ สวนดอกไม้บ๊คคะ โนะ ซาโตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) มีพื้นที่บริเวณกว้างขวางเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หลากหลายสายพันธุ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดแสดงทุ่งดอกทิวลิป ซึ่งจะมีดอกทิวลิปร่วม 240,000 ดอก และหลากสายพันธุ์ทั่วโลกจะถูกนำมาจัดแสดงเพื่อชวนเชิญนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมชมกัน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงหลากหลายสายพันธุ์เริ่มผลิบาน และในช่วงสิงหาคมท่านจะได้เห็นความน่ารักของพุ่มหญ้าโคเกียสีเขียวถูกปลูกเรียงรายอย่างน่ารัก และสีสันของดอกแมร์รี่โกลด์อวดความงดงาม
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” (ใช้ระยะในการเวลาเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “กิฟุ” สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านที่มีขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยต้นหญ้า ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995...ชม “บ้านตัวอย่าง” ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้วัสดุที่ทำจากโลหะ เหล็ก หรือแม้แต่ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ซึ่งยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีด้วย ให้ท่านได้อิสระและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย....นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเก่าคล้ายเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลง

 

วันที่ 3 : ทาคายาม่า – ตลาดเช้าพื้นเมือง - เยี่ยมชมสถานที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมิชิซึจิ - กิจกรรมแต่งชุดยุกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ (เมืองกุโจฮะจิมัง) - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง – บริการท่านด้วยชาเขียวและ - สุดยอดพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อของเมืองกุโจ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเยี่ยมชม “ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า" ตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่ายาวนานถึง 300 ปี
 ชมสถานที่สำคัญในอดีต “ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า” ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ 
 อิสระช้อปปิ้ง“ถนนโบราณซันมาชิซึจิ” ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและบรรยากาศอันน่าประทับใจ
 นำท่านเดินทางสู่เมือง “กุโจฮะจิมัง” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “กิฟุ” เมืองเล็กๆ มนต์เสน่ห์ท่ามกลางขุนเขา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูญี่ปุ่นพื้นเมืองของเมืองกุโจ เช่น ปลาอายุย่างเกลือ เนื้อวัวย่างเป็นเตาดินเผา ซาชิมิสามชนิด (มากุโระ หมึก กุ้ง) เต้าหู้งา เครื่องเคียง ผักดอง เท็มปุระ โซบะ และข้าวสวยร้อน

บ่าย

 เปิดประสบการณ์กับกิจกรรม “แต่งชุดยูกาตะเดินเล่นในเมืองกุโจ” ชุดพื้นเมืองอันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์         ของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระเลือกมุมและบรรยากาศสบายถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 นำท่าน “เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง” สนุกกับการประดิษฐ์อาหารด้วยฝีมือของท่านเอง โดยผู้เชี่ยวชาญ        สอนและดูแลอย่างใกล้ชิด 

 พิเศษ บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม “ชาเขียวและพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อของเมืองกุโจ” 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษ

โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง หรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

 

ไฮไลท์


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า
  
  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
  
  แต่งชุดยูกาตะ

 

 

 

 

 

วันที่ 4 : กุโจฮะจิมัง – กิจกรรมขึ้นบอลลูน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ท้าทายกับกิจกรรม นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์ (เมืองเซะคิ) - อิสระช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - อิ่มอร่อยกับเซ็ตหมูทอดเนื้อนุ่ม กรอบนอกนุ่มใน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08:15 น.

 นำท่านเปิดประสบการณ์ “กิจกรรมขึ้นบอลลูน” ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองกุโจในมุมสูงที่หาชมได้ยาก        
(ในการขึ้นชมบอลลูนนั้นจะต้องใช้ช่วงเวลาที่กระแสลมอ่อนที่สุด ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อ        
กิจกรรมนี้ อาจหยุดให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

09:15 น.

 นำท่านสนุกกิจกรรมสุดตื่นเต้น “นั่งรถสะเทิ้นสะเทิ้นบก” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญด้านการขับขี่ตลอดเส้นทาง       
      (งดให้บริการกับท่านที่มีปัญหาอาการเจ็บป่วยทางศีรษะ คอ และแผ่นหลัง)
  
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซะกิ” เมืองแห่งการตีมีดชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกับเมืองโซลินเกนของเยอรมัน
  นำท่านเยี่ยมชม “บ่อน้ำแห่งศิลปะโมเนต์” บ่อน้ำที่มีความคล้ายคลึงกับภาพวาดศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ       
      ทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย 
 อิสระช้อปปิ้ง “ย่านซาคาเอะ” เป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองนาโกย่า 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเซ็ตหมูทอดราดซอสมิโซะสูตรพิเศษเฉพาะ หมูเนื้อดีชุปแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้น อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดอาหารขึ้นชื่อเมืองนาโกย่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ไฮไลท์


กิจกรรมขึ้นบอลลูน
  
  บ่อน้ำแห่งศิลปะโมเนต์
  
  อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

 

 

 

 

 

วันที่ 5 : นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็มในเมืองนาโกย่า - (ไม่มีรถโค้ชบริการ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน

***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง*** ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนด วันทำการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย เราเป็นตัวแทนขายเท่านั้น...โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม

ทัวร์เสริม 1

ทัวร์เสริม NAGOYA WALKING TOUR WITH 1-DAY SUBWAY PASS (GDT1C12122CCA) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ปี)ท่านละ 2,700 บาท เวลา 08:50-16:00 น. *ปราสาทนาโกย่า นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมโอะสึ ศาลเจ้าคะซึงะ อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณโอะสึ  

ทัวร์เสริม 2

ทัวร์เสริม 1-DAY SHINTO LEARNING TOUR AT ISE JINGU (GDT1C23301CCA ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 6,500 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ปี)ท่านละ 5,800 บาท เวลา 08:45-17:37 น. *เยี่ยมชมสักการะศาลเจ้าอิเสะ อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณโอะคาเงะโยะโคะโจ อิสระถ่ายรูปที่ระลึก  

ทัวร์เสริม 3

ทัวร์เสริม 1-DAY KYOTO PACKAGE TOUR FROM NAGOYA (HPT1JV0121CNS) ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 4,700 บาท และราคาเด็ก(อายุ 06-11 ปี)ท่านละ 4,100 บาท (ราคานี้รวมค่ารถไฟชินกังเซ็นจากสถานีนาโกย่า-เกียวโต-นาโกย่า) เวลา 06:30-19:00 น.  

6.30-7.30น.

เดินทางโดยรถไฟชินกังเซ็นจากสถานีนาโกย่าสู่สถานีเกียวโต (ไม่รวมค่าเดินทางจากโรงแรม)

08.30 น.

 พบคณะทัวร์ที่ AVANTI’S SUNRISE TOUR DESK (สถานีเกียวโต ทางออก HACHIKO) เที่ยวชม ปราสาทนิโจ้ ปราสาททองคินคาคุจิ *พระราชวังอิมพีเรียลหรือศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังงุ

12.40-13.00 น.

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในเมืองหลวงเก่าเกียวโต ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สถานีรถไฟเกียวโต (ไม่รวมค่าเดินทางในรายการ)

19.00-21.00 น.

เดินทางโดยรถไฟชินกังเซ็นจากสถานีเกียวโตสู่สถานีนาโกย่า (ไม่สามารถเปลี่ยนรอบเวลารถไฟชินกังเซ็น ไม่รวมค่าเดินทางจากสถานีนาโกย่ากลับไปยังโรงแรมที่พัก)
 

วันที่ 6 : นาโกย่า - สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ นาบานะ โนะ ซาโตะ”(จังหวัดมิเอะ) - อิสระ ช้อปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต - เมืองโทะโกะนาเมะ (จังหวัดไอจิ) - อิสระช้อปปิ้ง โทะโกะนาเมะ อิออน มอลล์ - สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “มิเอะ” จังหวัดที่จัดอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า MIKETSUKUNI        
       คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกายาหาร เป็นสถานที่ ๆ อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม 
  ชมสวนดอกไม้ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” สวนเบโกเนียขนาดใหญ่ อิสระถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกับดอกไม้        
       สวยสดงดงามตระการตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

  อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูก        
       จนคุณแปลกใจ แหล่งรวมของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก 
  อิสระช้อปปิ้งที่ห้างและซุปเปอร์มาร์เก็ทขนาดใหญ่ “โทะโกะนาเมะอิออนมอลล์” ร้านค้าให้เลือกมากมาย         
       ท่านสามารถซื้อหาของใช้หลากหลาย และของฝากอย่างจุใจ

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

CHUBU CENTRAIR HOTEL

ไฮไลท์


นาบานะ โนะ ซาโตะ
  
  นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

 

 

 

 

 

วันที่ 7 : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง

นำท่านเดินเท้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า” ทำการเช็คอินสายการบินสู่ประเทศไทย     

10:00 น.

เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ(ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737     

14:15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
 

มื้ออาหาร
โรงแรมและที่พัก
ช่วงเดินทาง
ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก > 5 ปี เด็กอายุ <= 5 ปี ห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
01 ก.ค. 65
07 ก.ค. 65
ค่าทัวร์รวมอะไร
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ทิปมัคคุเทศก์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ห้องพัก
มื้ออาหาร (ตามตารางระบุ)
Vat 7% (สำหรับใบกำกับภาษี)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ทิปหัวหน้าทัวร์
ตั๋วเข้าสถานที่นอกจากที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมบัตร
ตรวจ ATK/RT PCR
เงื่อนไขทัวร์

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็ค เวิล์ด จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสาร
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอที่นั่ง LONG LEG ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
  1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบินได้
 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
        - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
        - กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 56cm x 46cm
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
   
 3. วีซ่า
  3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หลังจากที่วีซ่าผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนุญาตทำการยกเลิกวีซ่าทุกกรณี

 

การชำระเงิน

 •   บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 20,000.- บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 •   ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)

 •   กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกาว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 •   กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 •   กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 •   หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมเป็นต้น

รหัส: 003-HOT

เที่ยว

ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น

7 วัน 5 คืน

เหมาะสำหรับ :  

ก.ค. 2565


Japan Airline Japan Airline

เริ่มต้น ฿ 0 * ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์แนะนำ

กรกฎาคม
Thai Airways (TG)
วัน คืน
City Name - Japan
สุดว้าวเต็มตากับ ทุ่งลาเวนเดอร์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีมากกว่า 5 หมื่นต้น ชมความอลังการของ ศิลปะบนนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เหมาะสำหรับ :          
เริ่มต้น
฿79,900