[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020


FEEL FREEDOM โปรแกรมท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถและมัคคุเทศก์บริการ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป

[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD
[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD

[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD
[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD

[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD
[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD

[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD
[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD

[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD
[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020 | COMPAXWORLD

รหัส: CPP-200101-TOHOKU SNOW

ญี่ปุ่น-

5 คืน

เหมาะสำหรับ :  

06 ม.ค. 65 - 11 ม.ค. 65


ดาวน์โหลดรายละเอียด
เริ่มต้น ฿ 93,000

FEEL FREEDOM อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว

พร้อมรถส่วนตัวและมัคคุเทศก์ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

- โรงแรมที่พัก 5 คืน (ห้องคู่มาตรฐาน 3 ดาว) พร้อมอาหารเช้า 5 มื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- รถยนต์ Toyota Alphard or Vellfire (รุ่น W3) บริการ 5 วันตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (08.00-20.00 น.)

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , มัคคุเทศก์พูดไทยนำเที่ยวตามรายการ

- บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่หรือน้ำผลไม้) วันละ 2 ขวด
- Pocket Wifi 1
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Sunday Explorer (Asia Gold) ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ / ค่าพนักงานขนสัมภาระ /ค่าทิปมัคคุเทศก์
- ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) กรณีพำนักเกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง
- ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
- +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ

การชำระเงิน

- บริษัทรับมัดจำ 20,000.- บาท สำหรับการจอง
- ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์