Momiji Gari Akita 7D/5N [JL]

back to list

ชมใบไม้เปลี่ยนสีภูมิภาค "โตโอขุ" ชมการแสดงไมโกะ

อช.โทวะคะฮะชิโนะเฮะ โออิราเสะ ทะเลสาบโทวะคะ ผาหินเกบิเคย์ ชมวิหารทองวัดซูซอนจิ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า นั่งชินกันเซน อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ทีวีแชมป์เปี้ยน

คอมแพ็คยินดีเชิญชวนเพื่อน ๆ ผู้รักและหลงใหลในมนต์เสน่ห์แห่งความสวยงาม มิตรภาพ ผู้คน อาหารแสนอร่อยแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย คืนกำไรเที่ยวอย่างคุ้มค่าในราคาเบา...สบาย...สุดแสนพิเศษ การันตีคุณภาพอาหาร โรงแรม และการบริการ...สูงเหมือนเช่นเคย
 การันตีโปรแกรมท่องเที่ยวครบถ้วนตามรายการแน่นอน และคุณภาพอาหารที่ดีเยี่ยม กรุ๊ปเดียวเท่านั้น
 ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี เฉดสีมากมายที่กำหนดโดยธรรมชาติเพียงปีละครั้งของภูมิภาคโตโฮขุ
 นอนโรงแรมหรู 4-5 ดาว รวมพักในใจกลางกรุงโตเกียว 1 คืนด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว
 ชมใบไม้เปลี่ยนสีในหุบเขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น “ดากิเงหริ วอลเล่ย์”
 เพลิดเพลินกับกับ “การแสดงไมโกะ” ถือเป็นศิลปินชั้นสูง หรือ ผู้ชำนาญทางศิลปะหลายแขนงของญี่ปุ่น
 ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ แม่น้ำที่ที่ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ
 ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า อันงดงาม ชมหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 เกาะ
 เดินทางด้วยรถไฟหัวกระสุน จากเซ็นไดถึงโตเกียวนานร่วม 1 ชั่วโมงครึ่ง
การันตีโปรแกรมท่องเที่ยวครบถ้วนตามรายการ และคุณภาพอาหารที่ดีเยี่ยม
สัมผัสคุณภาพที่แตกต่างได้แล้ววันนี้

รายการเดินทาง

B = Breakfast, L = Lunch, D = Dinner

Date/Time

Detail

Food

Hotel

DAY 1 กรุงเทพฯ -
19:00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน


หมายเหตุ

เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที


21:40 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


DAY 2 สนามบินฮาเนะดะ (โตเกียว) – บินภายในประเทศ - สนามบินอากิตะ – เมืองคาคุโนะดะเตะ - ทะเลสาบทาซาว่า – หุบเขาดากิเงหริ วอลเล่ย์ L, D AKITA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
06:00 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ อินเตอร์เนชั่นแนล หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย… นำท่านเช็คอินสายการบินภายในประเทศ


07:15 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินนานาชาติ อากิตะ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาค โทโฮขุ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 1261 เมืองอากิตะ เป็นเมืองหลวงของจังหวังอากิตะในภูมิภาคโทโฮขุ ของญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 323,310 เศรษฐกิจหลักของจังหวัดนี้คือ การประมงและป่าไม้


08:20 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อากิตะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู ของประเทศญี่ปุ่น หลังรับสัมภาระเรียบร้อย... 

นำท่านสู่ “เมืองคาคุโนะดาเตะ” เป็นที่รู้จักกันทั่วในนามของ “ลิตเติ้ลเกียวโต” แห่งโทโฮขุ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ศาลเจ้าแบบดั้งเดิม กำแพงดิน สวนแบบญี่ปุ่น คลองใสสะอาด และบ้านซามูไร พ่อค้า อาทิเช่น ตระกูลอาโอยากิ และตระกูลนิชิโยมิยะ เป็นต้น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองนี้ ราวกับว่าได้ย้อนยุคกลับไปอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของเมืองคะคุโนะดาเตะในสมัยเอโดะ ที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาซาว่า” เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (จุดที่มีความลึกสุดคือ 423 เมตร)


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาว่า เป็นทะเลสาบที่งดงาม น้ำมีสีน้ำเงินเข้มประหนึ่งไพลิน สามารถเที่ยวได้โดยการขับรถไปรอบๆ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาตั้งแคมป์ และเล่นกีฬาทางน้ำกันที่นี่ ความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับกวีและศิลปินมากมาย ขนาด โคทาโร่ ทาคามูระ ยังสร้างสรรค์ผลงานชิ้นสุดท้ายไว้ที่นี่ เป็นรูปปั้นหญิงสาวเปลือย ที่ต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาดากิเงหริ วอลเล่ย์” ซึ่งเป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม “ศาลเจ้าชินโต” เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งฝน หลังจากนั้นนำท่านข้ามสะพานแขวนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยดั่งราวกับภาพวาด โดยมีฉากแม่น้ำที่มีสีฟ้าโคบอลต์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของหุบเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKITA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป 

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัดลิฟต์โดยสารเล็กและมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน


DAY 3 อากิตะ – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวคันโต – เมืองซากะตะ – ชมการแสดงไมโกะ – คลังสินค้าซังเคียว โซโค – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น B, L, D BANKOKUYA HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม “ตลาดเช้า” ของเมือง อากิตะ ซึ่งมีร้านค้ามากมาย อาทิเช่น อาหารทะเลสดใหม่ ผักสด และผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวคันโต” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวคันโต ซึ่งมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และ แสดงแผนภูมิและแผนที่ที่แสดงว่าส่วนใดของโตเกียวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผนดินไหวมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซากะตะ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองท่าเรือทางประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญในการจัดส่งสินค้าของประเทศญี่ปุ่น


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ให้ท่านเพลิดเพลินกับกับ “การแสดงไมโกะ” ถือเป็นศิลปินชั้นสูง หรือ ผู้ชำนาญทางศิลปะหลายแขนง ไม่ว่าการเล่นดนตรีแบบโบราณ (โดยเฉพาะชามิเซนรูปร่างคล้ายกีตาร์) ,การขับร้อง, การร่ายรำแบบโบราณ, การชงชา, การจัดดอกไม้ (อิเคบะนะ) รวมถึงบทกวีวรรณคดี การร่ายรำของไมโกะ เน้นการเคลื่อนไหวด้วย ความวิจิตรบรรจง ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงและดนตรี เป็นนาฏศิลป์ที่ต้องอาศัยการเรียนและการฝึกซ้อมอย่างอดทน ชาวญี่ปุ่น ถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณแห่งนักแสดงอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชม “คลังสินค้าซังเคียวโซโค” เป็นคลังสินค้าถูกสร้างขึ้นมากกว่า 110 ปีมาแล้วและยังคงใช้ในการจัดเก็บข้าวสารอยู่จริงจนถึงทุกวันนี้ ข้าวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ที่นี่ ทั้งยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก อีกด้วย จากนั้นนำทางเดินทางสู่ “โออซูมิ ออนเซ็น” ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทึ่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ และการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล 

จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก BANKOKUYA HOTEL หรือเทียบเท่า


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
หมายเหตุ

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน


DAY 4 โออซูมิ ออนเซ็น – แม่น้ำโมกามิ (ล่องเรือ) – กินซัน ออนเซ็น – นารุโกะ ออนเซ็น – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ B, L, D NARUKO ONSEN KOUNKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านล่องเรือสู่ “แม่น้ำโมกามิ” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทะเลสาบห้าสี” ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองยะมะงะตะ ในระหว่างการล่องเรือเพื่อชมความงามของแม่น้ำ คนเรือจะร้องเพลงดั้งเดิมและเพลงท้องถิ่นให้คุณฟังด้วยเพื่อความบรรเทิงในการล่องเรือ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กินซัน ออนเซ็น” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ระหว่างทางเดินจะมีบ้านโบราณอยู่สองข้างทาง และมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ชือ “GINZAN-GAWA” ไหลผ่าน


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “นารุโกะ ออนเซ็น” ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับ ออนเซ็น เป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ มีความสวยงามมาก ระหว่างที่ท่านข้ามสะพานท่านจะเห็นน้ำตก หน้าผา และหุบเขา ที่งดงามมาก ซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งในสถานที่เที่ยวของญี่ปุ่นที่อยากให้ท่านได้สัมผัส ต่อจากนั้นนำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ” เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นและเป็นงานฝีมือพื้นบ้านดั้งเดิม ตุ๊กตาโคเคชินั้นเปรียบเป็นตัวแทนของผู้หญิงหรือเด็กหญิง ตุ๊กตาโคเคชิจะพบมากในภูมิภาคโทโฮขุ 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NARUKO ONSEN KOUNKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน


DAY 5 นารุโกะ – อ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกะไดโดะ – เซ็นได – ช้อปปิ้งอิชิบังโจ B, L, D ANA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่าเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (อีก 2 เมืองที่ไดรับการติดอันดับ ได้แก่ เกาะมิยาจิม่าแห่งเมืองฮิโรชิม่า และ อามาโนะ ฮาชิดาเทะแห่งเมืองเกียวโต) นำท่านชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” เป็นศาลาเจ้าที่ยื่นไปในอ่าวมัตสึชิมะ โดยเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโมโมยามะ ที่นำเอา 12 นักสัตย์มาเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ นำท่านล่องเรือ “อ่าวมัตสึขิม่า” ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นั้น ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ อันได้แก่การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล ทำให้หอยนางรมนั้นมีคุณภาพดีและตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ ก็มีความสดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารกับเหล่านกนางนวลที่บินตามเรือมา อย่างสนุกสนานอีกด้วย


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซ็นได” เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ และมีประชากรประมาณหนึ่งล้านคน และแวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาท และต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น CITY OF TREES... นำท่านช็อปปิ้งย่าน “อิจิบังโจ” เป็นย่านช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน 100 เยน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ

ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน


DAY 6 เซ็นได – ซาโอะโอคามะ – ปราสาทชิโระอิชิ – รถไฟหัวกระสุน(ชินกันเซน) – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - พิเศษเมนูเด็ดแนะนำโดยรายการทีวีแชมเปี้ยน ขาปูยักษ์ทานได้ไม่อั้น B, L, D KEIO PLAZA HOTEL***** หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟซาโอะ” เส้นทางที่ได้ขึ้นชื่อว่า “WONDERFUL DRIVE IN ZAO” นั่งรถชมความงามสองข้างทางบนระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุเพื่อเดินทางไปชมความงามของภูเขาไฟซาโอะ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โอคามะ Okama โดยระหว่างเส้นทางที่จะไปถึงยัง ภูเขาไฟซาโอะนั้น ต้องใช้ถนนสาย Echo Line ซึ่งเป็นถนนเส้นที่วิ่งผ่านจากฝั่งตะวันออก ไปยังฝั่งตะวันตกของแนวเทือกเขาซาโอะ โดยสร้างเสร็จในปี 1962 ถนนสายนี้ จะถูกปิดในช่วงเข้าฤดูหนาวของทุกปีซึ่ง ภูเขาไฟซาโอะนั้นเคยเกิดการปะทุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1895 และเหตุที่ถูกเรียกว่า "โอคามะ" นั้นหมายถึง "หม้อเหล็ก" เพราะลักษณะของปากปล่องภูเขาไฟ จะมีรูปทรงคล้ายกับหม้อเหล็กในสมัยโบราณนั่นเอง ปากปล่องนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 เมตร ส่วนความยาวโดยรอบนั้นคือ 1,080 เมตร อีกทั้งความลึกที่วัดได้เมื่อปี 1968 คือ 27.6 เมตร…


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม “ปราสาทชิโรอิชิ” ปราสาทที่สร้างให้มีกลไกการป้องกันข้าศึกที่เป็นกลไกตามแบบสถาปนิกในสมัยนั้น ซึ่งดูแล้วน่าทึ่งเป็นอย่างมาก .. ปราสาทหลังนี้มีสีขาว ถูกสร้างอย่างซ่อนเร้นอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบของเมือง .. โดยในอดีตนั้น Katakura Kojuro ได้รับคำสั่งจากท่าน ดาเทะ มาซามูเนะ ให้ดำเนินการสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้น ในปี 1602 (หลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างปราสาทเซ็นได ในปี 1600) ... แต่ทว่าปราสาทก็ถูกทำลายลงในช่วงฟื้นฟูสมัยเมจิ ปี 1875 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของบ้านเรา) และในปี 1995 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยคงรูปแบบเดิมของปราสาทหลังเก่าเอาไว้ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองนี้ ตัวปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของสวนมาซูโอกะในปัจจุบัน ที่ชาวเมืองใช้เป็นที่พักผ่อนหน่อยใจ ยิ่งในช่วงดอกซากุระบาน ผู้คนยังนิยมจัด “ฮานามิ” สังสรรค์ชมความงามใต้ต้นซากุระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเซ็นได เพื่อให้ท่านได้นั่ง “รถไฟหัวกระสุน” หรือ “รถไฟชินคันเซน” ที่มึความเร็วเฉลี่ยกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สู่โตเกียว จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่นเพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่สถานนีรถชินจูกุ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า...


เที่ยง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษอัพเกรด(ทานไม่อั้น) แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเล กุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึกสดหมักซอส ปลาปักเป้า หอยเชลล์คัดพิเศษ และพลาดไม่ได้เมนูขาปูยักษ์ ผักสดนานาชนิด ซุปต่างๆ และไอศกรีม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL***** หรือเทียบเท่า


DAY 7 โตเกียว- ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซะ – ฮาราจูกุ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ B, L, -
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างตามแบบยุทธศาสตร์โบราณ ด้วยกำแพงหินแกรนิตสูงชัน และมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางป่าคอนกรีตได้อย่างงดงาม... นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมชื่อว่าถนนนากามิเซะ เป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก...


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษและขึ้นชื่อประเภทเส้นจากเกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เกาะคิวชู กับเมนู “จังการะราเม็ง”


บ่าย

นำท่านเดินทางสู่แหล่งวัยรุ่นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนว COS-PLAY ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์...ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ


18:00 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707


22:40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ และประสบการณ์ใหม่ในประเทศญี่ปุ่น...กำหนดการเดินทาง

Download file

Share